Zásady ochrany osobných údajov

Týmto dokumentom Vám poskytujeme informácie o tom, ako spoločnosť KT-KOVO, s.r.o. získava a spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s objednávkami a dodávkami ponúkaného tovaru, reklamáciami, prevádzkou webovej stránky, účasťou na šľachtiteľskom programe a realizáciou našich dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Zároveň Vás informujeme o vašich právach v súvislosti so spracúvanými osobnými údajmi.

Ochrana vašich osobných údajov prebieha v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016. Vaše údaje nebudú nikdy sprístupnené tretej strane.

Spracúvanie osobných údajov prebieha vždy v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami, dopytami, objednávkami a dodávkami nášho tovaru a určeným účelom spracúvania. Naše produkty ponúkame na webovej stránke www.winnerplus.sk, ktorej sme prevádzkovateľom. Každá webová stránka obsahuje úplné informácie o produkte, ako aj úplné informácie o ochrane údajov.

Tento dokument sa bude pravidelne aktualizovať, ak je potrebné ho aktualizovať. Aktualizovaná verzia pravidiel je účinná ich zverejnením na webovej stránke.

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, čo zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

1. PREVÁDZKOVATEĽ VAŠICH ÚDAJOV

Spoločnosť: KT-KOVO, s.r.o. (ďalej len “Spoločnosť”).

IČO: 25568680
DPH: CZ25568680

Kontaktný e-mail: info@winnerplus.sk

Sídlo:
U Stadionu 5530
760 01 Zlín

Prevádzkovateľ zhromažďuje vaše údaje, nakladá s nimi a zodpovedá za ich riadne a zákonné spracovanie. Svoje práva voči prevádzkovateľovi môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.

2. ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME, ÚČEL A DÔVOD ICH SPRACOVANIA

Tieto údaje spracúvame len preto, aby sme vám mohli poskytnúť kvalitné služby a riadne vám dodať objednaný tovar alebo reagovať na váš dopyt po tovare, aby sme vám umožnili zúčastniť sa nášho šľachtiteľského programu a aby sme boli schopní naplniť potrebné zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom. Vaše osobné údaje spracúvame nasledujúcimi spôsobmi spracovania a na nižšie uvedené účely:

2.1. Nákup ponúkaného tovaru

Identifikačné a kontaktné údaje

Základné identifikačné údaje, ktoré o vás spracúvame, zahŕňajú údaje, ktoré nám poskytnete ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • e-mailom (e-mailom)
 • telefonicky;
 • písomnou objednávkou na adresu nášho sídla.

Konkrétne spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:

 • meno a priezvisko, fakturačná adresa (alebo iná dodacia adresa);
 • e-mail a telefón;
 • identifikačné číslo v prípade fyzickej podnikateľskej osoby;
 • údaje o obsahu uskutočnených nákupov a platieb.

Tieto údaje sú súčasťou každej objednávky (t.j. uzatvorenej kúpnej zmluvy) a potrebujeme ich pre možnosť spracovania Vašej objednávky, zaslanie potvrdenia o uskutočnenej objednávke, zaslanie informácií o plánovanom čase dodania tovaru a komunikáciu s Vami počas samotného procesu dodania objednaného tovaru. Bez ich poskytnutia by sme vám tovar nemohli dodať.

Dôvod (právny základ), prečo údaje spracúvame:

 • plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy (tento dôvod používame v súlade s článkom 6 ods. 1 (.b)
  regulácia EÚ).

Údaje zo vzájomnej komunikácie

Spracovávame údaje o našej vzájomnej komunikácii súvisiacej s nákupom tovaru alebo žiadostí o tovar, ako sú ďalšie požiadavky na objednaný tovar, vybavovanie vašich požiadaviek na určitý tovar, pripomienky k poskytovaným službám, komunikácia o dodaní objednaného tovaru, vybavovanie reklamácií a pod. V tejto komunikácii spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré nám vy sami poskytnete:

 • meno a priezvisko, fakturačná adresa (alebo iná dodacia adresa);
 • e-mail a telefón;
 • identifikačné číslo v prípade fyzickej podnikateľskej osoby;
 • číslo vášho bankového účtu (v prípade reklamácie, ak žiadate o vrátenie peňazí alebo ak odstúpite od zmluvy).

Dôvod (právny základ), prečo údaje spracúvame:

 • vybavovanie vašich požiadaviek pri nákupe tovaru, vybavovanie reklamácií, odstúpenie od zmluvy – t. j. úkony súvisiace s plnením uzatvorenej zmluvy (tento dôvod používame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. .b) nariadenia EÚ);
 • vybavenie vašich požiadaviek pri vyjadrení záujmu o nákup tovaru (dopyt), t. j. prijímame opatrenia pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť (tento dôvod používame v súlade s článkom 6 ods. 1 (.b) nariadenia EÚ).

Účtovníctvo a dane

Vaše identifikačné a transakčné údaje zhromažďujeme (najmä o hotovostných platbách vykonaných za nákupné ceny zakúpeného tovaru, o všetkých vrátených nákupných cenách v prípade odôvodnených reklamácií alebo odstúpenia od zmluvy) na účely plnenia našich účtovných a daňových povinností, ktoré nám ukladá platná legislatíva (najmä zákon o účtovníctve a zákon o dani z pridanej hodnoty). Ide o údaje, ktoré sú uvedené na faktúrach, dodacích listoch, potvrdeniach. Preto, ak nás zákon zaväzuje archivovať tieto dokumenty, ukladáme aj vaše osobné údaje, ktoré musia byť uvedené v dokumentoch.

Dôvod (právny základ), prečo údaje spracúvame:

 • plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (tento dôvod používame v súlade s článkom 6 ods. 1 (.c) nariadenia EÚ).

Výkon (alebo obrana) práv

Ak vznikne spor medzi našou spoločnosťou a vami, budeme spracovávať vaše osobné údaje potrebné na obranu našich právnych nárokov v súvislosti so sporom až do ukončenia sporu. Spravidla v tejto súvislosti spracovávame základné údaje zákazníka, údaje o dodanom tovare, o uskutočnených platbách, údaje z reklamačného konania, údaje zo vzájomnej komunikácie, údaje o prijatých právnych krokoch a ich výsledkoch.

Dôvod (právny základ), prečo údaje spracúvame:

 • spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy našej spoločnosti pri obrane našich nárokov (tento dôvod používame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ).

2.2.Marketingová komunikácia

Komunikácia na základe tzv. oprávnený záujem bez vášho súhlasu

Tak dlho, ako budete naším zákazníkom, tj.

 • ak ste u nás zakúpili tovar, až do uplynutia lehoty na uplatnenie vád zakúpeného tovaru, čo je 24 mesiacov od prevzatia tovaru podľa Všeobecných obchodných podmienok;

sme oprávnení podľa § 6 ods. 1. 1 bod. f) Nariadenie EÚ (t.j. oprávnený záujem našej spoločnosti spočívajúci v možnosti využitia priameho marketingu) a v súlade s ustanoveniami zákona. § 7 ods. 1 písm. o ods. 1 písm. a 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, aby sme vám zasielali obchodné oznámenia týkajúce sa našich vlastných identických alebo podobných produktov alebo služieb na vami poskytnutý e-mail, a to aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Pod obchodnou komunikáciou rozumieme najmä informácie o novinkách v sortimente nášho tovaru a špeciálnych ponukách.

Ak ste s nami uzavreli zmluvu, sme oprávnení zasielať vám naše newslettery na obdobie 3 rokov, pokiaľ to neodmietnete zaslaním e-mailu na našu adresu.

Budete mať tiež možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie týchto komerčných ponúk v rámci každého e-mailu, ktorý dostanete, kde vás o tejto skutočnosti budeme vždy výslovne informovať. Zároveň budete mať jasnú a zreteľnú možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie týchto ponúk jednoduchým spôsobom a bezplatne (postačuje akákoľvek forma odpovede na zaslaný e-mail, napr. vo forme textu “NEPOSIELAŤ”).

Okrem toho vás výslovne upozorňujeme na vaše právo na zvýšenie tzv. cookies. NÁMIETKA voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu tzv.”. oprávnený záujem našej spoločnosti v súlade s Čl. 21 Nariadenie EÚ. Ak namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (t. j. zasielanie marketingových správ bez vášho súhlasu), táto skutočnosť je tiež dôvodom na to, že vám už nebudeme posielať marketingové ponuky.

Oznámenie založené na udelenom súhlase

Ak nie sú splnené podmienky na zasielanie marketingových ponúk bez vášho súhlasu (pozri predchádzajúci text v bode 2.2.), tieto ponuky vám budeme môcť zasielať len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Udelenie súhlasu je DOBROVOĽNÉ a už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je len do budúcnosti, a preto jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu.

Ak nám nedáte svoj súhlas, jediným dôsledkom je, že vám nebudú zaslané informácie o novinkách v našej ponuke tovaru, špeciálnych ponukách alebo podobných marketingových komunikáciách. Možnosť objednať si tovar alebo využiť akékoľvek iné ponúkané služby nie je ovplyvnená neudelením súhlasu.

Akýkoľvek udelený súhlas je platný po dobu 5 rokov (alebo samozrejme, kým ho neodvoláte). Na účely preukázateľnosti osoby, ktorá nám dala súhlas, požadujeme uvedenie Vášho mena a priezviska, dátumu narodenia, miesta bydliska a e-mailovej adresy na zasielanie marketingových ponúk. Právny základ pre zasielanie marketingových ponúk je preto v tomto prípade v súlade s Čl. Článok 6 ods. 1 bod. a) Nariadenie EÚ váš súhlas.

2.3. Účasť na šľachtiteľskom programe

Ak sa zaregistrujete do šľachtiteľského programu prostredníctvom našej webovej stránky, spracovávame vaše údaje za účelom umožnenia uzatvorenia a plnenia zmluvy o vašej účasti v našom šľachtiteľskom programe:

 • údaje, ktoré poskytnete v registračnom formulári do šľachtiteľského programu alebo následne do vášho používateľského účtu (najmä identifikačné a kontaktné údaje),
 • údaje, ktoré od vás požadujeme na overenie, či spĺňate podmienky nášho šľachtiteľského programu (najmä informácie o vašom plemene, chovateľskej stanici),
 • ďalšie informácie o plnení zmluvy o účasti na šľachtiteľskom programe a o komunikácii s Vami

Dôvod (právny základ), prečo údaje spracúvame:

 • rokovania týkajúce sa plnenia uzatvorenej zmluvy (tento dôvod používame v súlade s článkom 6 ods. 1 (.b) nariadenia EÚ);
 • vybavenie vašich požiadaviek pri prejavení záujmu o účasť na šľachtiteľskom programe, t. j. prijmeme opatrenia pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť (tento dôvod používame v súlade s článkom 6 ods. 1 (.b) nariadenia EÚ).

2.4. Uzatváranie a plnenie vzťahov medzi zákazníkom a dodávateľom

Pre správne fungovanie našej spoločnosti je potrebné uzavrieť také vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom, ktoré súvisia s našou podnikateľskou činnosťou (napr. s dodávateľmi materiálov, tovarov a služieb, dopravcami, poskytovateľmi nájomných priestorov, externými poskytovateľmi IT služieb, daňovými poradcami a pod.). Na tieto účely spracúvame len minimálny rozsah osobných údajov (ak nám sú poskytnuté kontaktné údaje, napr. e-mail alebo telefón, alebo IČO a IČ FYZICKEJ OSOBY, ktorá podniká), čo priamo súvisí s uzatvoreným zmluvným vzťahom a jeho plnením. V tejto súvislosti uchovávame osobné údaje len po dobu trvania zmluvného vzťahu (alebo na splnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä z právnych predpisov daňovej alebo účtovnej povahy).

2.5. Cookies

Pri používaní našich stránok www.winnerplus.sk a môžu spracovávať vaše osobné údaje prostredníctvom súborov cookie. Podrobné informácie o súboroch cookie a iných sledovacích technológiách používaných na našich webových stránkach nájdete v informáciách o súboroch cookie. V týchto informáciách o súboroch cookie nájdete informácie o tom, ako odmietnuť súbory cookie a technológie sledovania.

3. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Spoločnosť spracúva osobné údaje minimálne po dobu, počas ktorej je povinná spracúvať osobné údaje.

Osobné údaje zákazníkov a dodávateľov

Osobné údaje našich zákazníkov a dodávateľov spracúvame po dobu existencie zmluvného vzťahu, ktorý je dôvodom spracúvania týchto osobných údajov. Tj. v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať až do uplynutia lehoty na uplatnenie práv z vád tovaru, v prípade zmluvy o účasti na šľachtiteľskom programe si ich ponecháme po dobu trvania tejto zmluvy.

Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje vymazané/anonymizované do 1 mesiaca; nie však vtedy, ak ich potrebujeme aj po uplynutí tejto lehoty na iné účely, napr. za účelom obhajoby našich nárokov (t.j. na vyriešenie vzniknutého sporu napr. z dôvodov nároku) alebo z iných právnych dôvodov (napr. splnenie účtovných a daňových povinností získame Váš súhlas s marketingovými aktivitami a pod.).

Ďalšie osobné údaje

Osobné údaje získané s vaším písomným súhlasom spracúvame po dobu trvania súhlasu (t. j. v prípade súhlasu na marketingové účely alebo na účasť na prieskumoch a súťažiach po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu).

Aby sme sa vyhli pochybnostiam, zachovávame súhlas alebo odvolanie súhlasu po celú dobu platnosti súhlasu a 3 roky po jeho zániku (v obmedzenom režime spracovania).

4. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré sme od vás dostali alebo sme získali pri komunikácii s vami, spracúvame len pri spracovaní objednávok alebo v súvislosti s vašimi činnosťami súvisiacimi s realizáciou objednávok tovaru.

Osobné údaje o vás nehľadáme a nespracovávame z verejných zdrojov.

5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zásade spravujeme vaše osobné údaje v rámci spoločnosti a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Takáto potreba môže vzniknúť v prípade externých dodávateľov/poskytovateľov služieb, ako je Európska komisia. dopravcovia vami objednaného tovaru, poskytovatelia IT služieb, právnych služieb, webových služieb, spoločnosti odosielajúce obchodné oznámenia, partneri zhromažďujúci kontakty pre nás záujemcov o zasielanie obchodných oznámení atď. V takom prípade sa s týmito subjektmi – spracovateľmi osobných údajov – uzatvárajú zmluvné vzťahy, ktoré zmluvne zabezpečujú bezpečnosť prenášaných osobných údajov v súlade s nariadením EÚ. Sídlo poskytovateľov IT služieb sa v zásade nachádza v rámci EÚ a osobné údaje sa neprenášajú mimo EÚ.

Niektoré orgány štátnej správy sú oprávnené požadovať informácie o vás ad hoc za účelom plnenia svojich zákonných povinností (napr. Polícia Českej republiky, Česká obchodná inšpekcia, orgány finančnej kontroly). Údaje poskytujeme len vtedy, ak právo požadovať takéto údaje povoľuje zákon.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na prístup ku všetkým spracúvaným osobným údajom. Na Vašu žiadosť poskytneme kópiu spracúvaných osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte, prípadne umožníme náhľad na uzatvorenú zmluvu a ďalšie dokumenty, ktoré sú s ňou uložené.

Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na opravu zmenených osobných údajov (alebo nesprávne zadaných údajov nájdených z akéhokoľvek iného dôvodu). Opravu vykonáme po overení zmenených údajov (napr. z nového ID).

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo vymazať svoje osobné údaje, ktoré by sme spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo zablokovať svoje osobné údaje za podmienok stanovených v Čl. 18 nariadenia EÚ (najmä ak je vznesená námietka, existuje spor o zákonnosti spracúvania údajov).

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na to, aby vám boli poskytnuté automatizované osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo aby ste tieto údaje preniesli inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo odvolať súhlas
Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na vymedzené účely, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu
Máte právo nepodliehať žiadnemu rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré pre vás má právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje. Naša spoločnosť nevykonáva žiadne takéto automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Právo namietať
Máte právo vzniesť námietku, ak je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme (obhajoba právnych nárokov, PRIAMY MARKETING – t.j. zasielanie newsletterov).

Právo podať sťažnosť
Máte právo kedykoľvek kontaktovať našu spoločnosť s vašou sťažnosťou, alebo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, adresu: sídlo PPLK. Sochora 27, 170 00 Praha 7 alebo požiadať o súdnu ochranu.

Ako uplatňovať svoje práva
Ak chcete uplatniť svoje práva uvedené vyššie, kontaktujte nás e-mailom: info@winnerplus.sk alebo môžete tieto práva uplatniť osobne pri návšteve spoločnosti.

Sme povinní vás bezplatne informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť a počet žiadostí. Ak vašej žiadosti nevyhovieme, budeme vás okamžite (najneskôr do jedného mesiaca) informovať o dôvodoch nedodržania.

V niektorých prípadoch definovaných právnymi predpismi nie sme povinní žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť. Stane sa tak najmä vtedy, ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje. V takýchto prípadoch môžeme: i) uložiť primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady, alebo ii) odmietnuť vyhovieť žiadosti.